ราคาหลักทรัพย์

BGC

13.20 บาท

เปลี่ยนแปลง (%) +0.20 (1.54%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,679,300

ปรับปรุงล่าสุด:

  • Revenue
  • Gross Profit
  • Selling and Administrative Expenses
  • Net Profit
Revenue
Unit: THB mm
Gross Profit
Unit: THB mm
Selling and Administrative Expenses
Unit: THB mm
Net Profit
Unit: THB mm
รายงานประจำปี 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลเพิ่มเติม