ราคาหลักทรัพย์

BGC

11.80 บาท

เปลี่ยนแปลง (%) -0.20 (-1.67%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 790,800

ปรับปรุงล่าสุด:

  • Revenue
  • Gross Profit
  • Selling and Administrative Expenses
  • Net Profit
Revenue
Unit: THB mm
Gross Profit
Unit: THB mm
Selling and Administrative Expenses
Unit: THB mm
Net Profit
Unit: THB mm
งบการเงินรายปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2561

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลเพิ่มเติม