ราคาหลักทรัพย์

BGC

11.20 บาท

เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,773,600

ปรับปรุงล่าสุด:

  • Revenue
  • Gross Profit
  • Selling and Administrative Expenses
  • Net Profit
Revenue
Unit: THB mm
Gross Profit
Unit: THB mm
Selling and Administrative Expenses
Unit: THB mm
Net Profit
Unit: THB mm
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลเพิ่มเติม