การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2561
หนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า