การจ่ายเงินปันผล

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
14 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562 13 มิ.ย. 2562 เงินปันผลเป็นเงินสด 0.12 บาท 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
28 ก.พ. 2562 03 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562 เงินปันผลเป็นเงินสด 0.12 บาท 01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
14 พ.ย. 2561 28 พ.ย. 2561 13 ธ.ค. 2561 เงินปันผลเป็นเงินสด 0.06 บาท 01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561