การจ่ายเงินปันผล

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
14 พ.ย. 2561 28 พ.ย. 2561 13 ธ.ค. 2561 เงินปันผลเป็นเงินสด 0.06 บาท 01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561