ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น
(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) 499,999,920 72.00
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 16,961,000 2.44
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ 11,679,400 1.68
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 10,748,900 1.55
กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 7,399,300 1.07
UOB LONG TERM EQUITY FUND 6,254,400 0.90
กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ 5,652,200 0.81
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,330,900 0.77
นายปริญญา เธียรวร 4,200,000 0.60
กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล 4,140,600 0.60